Εκτύπωση

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
_________________________________________

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1667/86 περί αστικών συνεταιρισμών και του ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων και του ν. 4481/2017 για τη Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων ιδρύεται Συνεταιρισμός μη κερδοσκοπικός περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚAIΩMATΩN ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ.", στις δε συναλλαγές του με το εξωτερικό, ο Συνεταιρισμός θα χρησιμοποιεί την επωνυμία “HELLENIC COLLECTING AND ADMINISTRATING SOCIETY OF THE RIGHTS OF CINEMATOGRAPHIC PRODUCERS”. Ο Συνεταιρισμός θα χρησιμοποιεί επίσης τον διακριτικό τίτλο “ΕΡΜΕΙΑΣ” στις συναλλαγές του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.


ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ
Έδρα του Συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Ο
Συνεταιρισμός με βάση το άρθρο 8 § 3 περ. β του ν. 4481/2017 κατ' εξαίρεση της αρχής της τοπικότητας, θα λειτουργήσει σε πανελλήνια βάση, ως και στο πλαίσιο
των εθνικών κανόνων, του κοινοτικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, σε διεθνή βάση. Είναι δυνατόν να συσταθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, παραρτήματα και/ή γραφεία του Συνεταιρισμού με έγκριση της εποπτεύουσας αρχής, αν απαιτείται.

 

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η διαχείριση και προστασία των συγγενικών προς την πνευματική ιδιοκτησία δικαιωμάτων των παραγωγών κινηματογραφικών έργων και των διαδόχων τους. Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ο Συνεταιρισμός έχει όλες τις σχετικές αρμοδιότητες που πηγάζουν από τους ν. 2121/1993 και ν. 4481/2017 και ενδεικτικά:
(1) Να διαχειρίζεται τα περιουσιακά δικαιώματα που του έχουν μεταβιβασθεί με τη σύμβαση ανάθεσης. Προς το σκοπό αυτό να καταρτίζει συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους αδειοδότησης και εκμετάλλευσης των έργων των μελών του, καθώς και για την οφειλόμενη αμοιβή, να εισπράττει την αμοιβή και να διανέμει μεταξύ των μελών του τα εισπραττόμενα ποσά, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεων για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης και των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών.
(2) Να καθορίζει δια αμοιβολογίου την ποσοστιαία αμοιβή των δικαιούχων, οι οποίοι του έχουν αναθέσει τη διαχείριση και προστασία των έργων τους.
(3) Να εισπράττει την αμοιβή που προβλέπεται από τα άρθρα 18 § 3 και 49 του ν. 2121/1993 και να διανέμει αυτήν μεταξύ των μελών του, αφού αφαιρεθούν οι κρατήσεων για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης και των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών.
(4) Να προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 7 § 1 εδ. 4 του ν. 4481/2017 σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων και ιδίως, να υποβάλλει αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, να εγείρει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα, να υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων, να ζητά την απαγόρευση πράξεων που προσβάλλουν το δικαίωμα ως προς τις εξουσίες που του έχει ανατεθεί και να ζητά την κατάσχεση παράνομων αντιτύπων ή τη δικαστική μεσεγγύηση των εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 2121/1993.
(5) Να λαμβάνει από τους χρήστες κάθε πληροφορία αναγκαία για την εφαρμογή των αμοιβολογίων, τον υπολογισμό της αμοιβής και την είσπραξη και τη διανομή των εισπραττόμενων εσόδων από τα δικαιώματα, χρησιμοποιώντας τα σχετικά αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα.
(6) Να ενεργεί με σύμπραξη της δημόσιας αρχής ή κατά την διαδικασία του άρθρου 64 του ν.2121/93 τους αναγκαίους ελέγχους σε καταστήματα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισμού αντιτύπων ή δημοσιάς εκτέλεσης των έργων που προστατεύει για να διαπιστώνει εάν οι πράξεις αυτές δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα των μελών του.
(7) Να εκπροσωπεί στην Ελλάδα σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας, αλλοδαπούς οργανισμούς ή εταιρίες διαχείρισης ή προστασίας ή διαχείρισης και προστασίας ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης αλλοδαπών παραγωγών κινηματογραφικών οπτικοακουστικών έργων και να ασκεί στην Ελλάδα για λογαριασμό των μελών τους τα ίδια δικαιώματα που ασκεί για τα μέλη του.
(8) Να ασκεί κατόπιν σχετικής εντολής και εξουσιοδότησης, τις ίδιες εξουσίες που ασκεί για τα μέλη του για λογαριασμό άλλων διαχειριστικών οργανισμών που έχουν ιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2121/1993.
(9) Να ιδρύει με άλλους διαχειριστικούς οργανισμούς ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης εισπρακτικούς φορείς οποιοσδήποτε μορφής για την είσπραξη και διανομή των δικαιωμάτων αυτών.
(10) Να παρέχει σε δικαιούχους, σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης στο πλαίσιο συμβάσεων εκπροσώπησης και σε χρήστες, ακόμη και δυνητικούς, τις πληροφορίες, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 25 έως 27 του ν. 4481/2017.
(11) Να συνάπτει συλλογικές συμβάσεις με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των χρηστών για τον καθορισμό των ελαχίστων ορίων της ποσοστιαίας αμοιβής και των όρων εκμετάλλευσης των έργων και ενημερώνει τους άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σχετικά με τα έσοδα, τις κρατήσεις, τις χορηγηθείσες άδειες, καθώς και με κάθε άλλη πληροφορία που αφορά στη διαχείριση δικαιωμάτων δυνάμει των συμβάσεων αυτών και η οποία προβλέπεται στους ν. 4481/2017 και ν. 2121/1993.
(12) Να δημοσιοποιεί και να αναρτά στην ιστοσελίδα του τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 28 περ. θ’ του ν. 4481/2017, καθώς και να καταρτίζει και να δημοσιοποιεί την ετήσια έκθεση διαφάνειας του άρθρου 29 του ν. 4481/2017.
(13) Να διοργανώνει και να συμμετέχει σε συνέδρια που αφορούν σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
(14) Να παρέχει κοινωνικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς όφελος των δικαιούχων.

 

ΑΡΘΡΟ 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ
Το κεφάλαιο του Συνεταιρισμού είναι μεταβλητό, χωρίζεται σε ίσες μερίδες αξίας εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (146,74€) που ενσωματώνονται σε ονομαστικούς τίτλους της ίδιας αξίας. Κάθε τίτλος φέρει την υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.
Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για μία υποχρεωτική αδιαίρετη και αμεταβίβαστη εν ζωή συνεταιριστική μερίδα, η εισφορά της οποίας πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την εγγραφή του συνεταίρου. Ο Συνεταιρισμός δεν μπορεί να αποκτήσει συνεταιριστικές μερίδες, παρά μόνο από χαριστική αιτία.
Οι κληρονόμοι και κληροδόχοι των συνεταιριστικών μερίδων αποκτούν την ιδιότητα του συνεταίρου, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού. Εάν μια συνεταιριστή μερίδα μεταβιβάζεται αιτία θανάτου σε περισσότερους δικαιούχους, αυτοί ορίζουν έναν κοινό εκπρόσωπο, που αποκτά την ιδιότητα του συνεταίρου.


ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του Συνεταιρισμού ορίζεται σε 50 έτη από την ημέρα καταχώρησης του καταστατικού στο μητρώο του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, δυναμένη να παραταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.


ΑΡΘΡΟ 6
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
1. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι δικαιούχος των δικαιωμάτων που αναφέρονται παραπάνω στο άρθρο 3 του παρόντος μπορεί να αναθέσει τη διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων του στον Συνεταιρισμό για τις επικράτειες της επιλογής του ανεξάρτητα από το κράτος ιθαγένειας, κατοικίας ή εγκατάστασής του. Για τον σκοπό αυτό υπογράφεται με το Συνεταιρισμό Σύμβαση Ανάθεσης τριετούς διάρκειας. το περιεχόμενο της οποίας πρέπει να είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την οποία μεταβιβάζει τα σχετικά δικαιώματα προς το σκοπό της διαχείρισης Συνεταιρισμό την εξαίρεση συγκεκριμένων έργων. Ο Συνεταιρισμός δεν μπορεί να αρνηθεί την ανάληψη διαχείρισης εν όλω ή εν μέρει των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος, εκτός από την περίπτωση δικαιούχου που παραβιάζει τους όρους της Σύμβασης Ανάθεσης ή του παρόντος καταστατικού.
2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν εν όλω ή εν μέρει τη Σύμβαση Ανάθεσης αναφορικά με τα δικαιώματα ή τα έργα της επιλογής τους που έχουν αναθέσει στον Συνεταιρισμό ή για τις επικράτειες της επιλογής τους, ή να ανακαλούν οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τα έργα ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση τριών μηνών. Η καταγγελία παράγει αποτελέσματα όταν παρέλθει τρίμηνο από την υποβολή της έγγραφης προειδοποίησης, ενώ οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την καταγγελία συνεχίζουν να ισχύουν έως τη λήξη της διάρκειάς τους.
3. Ο δικαιούχος διατηρεί όλα του τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο, το παρόν, ή τη Σύμβαση Ανάθεσης αναφορικά με τα ποσά που του οφείλονται για πράξεις εκμετάλλευσης που έγιναν πριν από τη λήξη ισχύος της Σύμβασης Ανάθεσης, ή την υποβολή της καταγγελίας, ή της ανάκλησης.
4. Όταν ο δικαιούχος αναθέτει στον Συνεταιρισμό να διαχειρίζεται τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος, παρέχει τη συναίνεσή του συγκεκριμένα για κάθε δικαίωμα. Η συναίνεση πρέπει να διατυπώνεται ρητά στη Σύμβαση Ανάθεσης.
5. Δικαιούχοι που έχουν συνάψει Σύμβαση Ανάθεσης με τον Συνεταιρισμό, καθώς και τα μέλη του Συνεταιρισμό επικοινωνούν με τον Συνεταιρισμό και ασκούν τα δικαιώματά τους με ηλεκτρονικά μέσα.
6. (α) Όσοι δικαιούχοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους ως μέλη του Συνεταιρισμού κατά τα κατωτέρω ή όσοι δικαιούχοι δεν επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου, μπορούν να εγγράφουν στον Συνεταιρισμό και να αναθέσουν σ' αυτόν την διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων τους ως “επωφελούμενοι”, εφ’ όσον έχουν προβεί στην παραγωγή έστω και ενός κινηματογραφικού/ οπτικοακουστικού έργου μικρού ή μεγάλου μήκους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των κληρονόμων δικαιούχου, εκτός, εάν οι κληρονόμοι αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν την εγγραφή τους ως μελών του Συνεταιρισμού.
(β) Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του επωφελουμένου είναι οι ίδιες που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του επομένου άρθρου 7 του παρόντος για τα μέλη του Συνεταιρισμού.
7. Όπου στο παρόν καταστατικό αναφέρονται οι όροι “συνεταίρος" και “επωφελούμενος" νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν τις ιδιότητες αυτές.


ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
1. Μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων τουλάχιστον ένα (1) κινηματογραφικό έργο μεγάλου μήκους, στου οποίου την παραγωγή προέβησαν μόνοι ή σε συνεργασία με άλλον, έχει προβληθεί σε κινηματογραφική αίθουσα.
2. Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του συνεταίρου είναι οι ακόλουθες:
(α) Να ασκεί επιχείρηση από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ.1 του παρόντος.
(β) Να υποβάλει σχετική αίτηση και δήλωση αυτοπροσώπως ή δια του νομίμως εξουσιοδοτημένου πληρεξουσίου του, περί του ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος καταστατικού και του Κανονισμού του Οργανισμού και
(γ) να καταβάλει το ποσόν εγγραφής και ετήσιας εισφοράς που θα καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, καθώς και την αξία της συνεταιριστικής μερίδας.
3. Σχετικά με την αίτηση εισδοχής ως μέλους του Συνεταιρισμού αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη, μετά την εγγραφή τους, Γενική Συνέλευση. Η περί εισδοχής μέλους απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει απαραιτήτως να περιέχει στο αιτιολογικό αυτής βεβαίωση περί της συνδρομής των προϋποθέσεων των παραγράφων υπ’ αριθ.1 και 2 του παρόντος άρθρου. Ομοίως, η απορριπτική απόφαση οφείλει να παρέχει στον αιτούντα σαφή αιτιολογία και εξήγηση των λόγων της απόρριψης. Από την έκδοση της συναφούς περί αποδοχής του ως μέλους του Συνεταιρισμού απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει υποβάλλει την σχετική αίτηση θεωρείται συνεταίρος, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του οποίου διέπονται από το παρόν καταστατικό και τον Κανονισμό του Συνεταιρισμού, με εξαίρεση την συμμετοχή του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την δυνατότητα εκλογής του σε όργανα του Συνεταιρισμού που επιτρέπονται μετά την έγκριση της εγγραφής του από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση που η περί εισδοχής μέλους στον Συνεταιρισμό αίτηση απορριφθεί, είναι δυνατή η προσφυγή της ενώπιον της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του Οργανισμού, η οποία αποφασίζει οριστικώς. Η προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Δεν μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου όσοι:
(α) έχουν αναθέσει την διαχείριση των δικαιωμάτων τους σε άλλο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης με τον ίδιο σκοπό που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος Καταστατικού,
(β) διετέλεσαν μέλη άλλου Συνεταιρισμού του ιδίου σκοπού και αποχώρησαν χωρίς να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις τους ή διεγράφησαν από αυτόν λόγω καταδίκης για ποινικά αδικήματα ή για διαχειριστικές ατασθαλίες,
(γ) με τελεσίδικη δικαστική απόφασή καταδικάσθηκαν για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 66 του ν.2121/1993.


ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ
Α. Οι συνεταίροι, τα μεν φυσικά πρόσωπα αυτοπροσώπως ή δια του νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους, τα δε νομικά πρόσωπα δια του νομίμου εκπροσώπου τους, δικαιούνται:
(α) Να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα του Συνεταιρισμού, να ζητούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
(β) Να διατυπώνουν τις απόψεις τους για τους γενικούς κανόνες καθορισμού του ύψους της αμοιβής; τις μεθόδους είσπραξης και διανομής των αμοιβών, καθώς και για άλλα θέματα σχετικά με την διαχείριση και την προστασία των δικαιωμάτων τους.
(γ) Να εισπράττουν τις αμοιβές που τους αναλογούν σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής, μετά την αφαίρεση του ποσοστού που παρακρατεί ο Συνεταιρισμός για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης ή των εξόδων για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς ή κοινωνικούς σκοπούς.
(δ) Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων ως και του Ισολογισμού δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την υποβολή του στη Γενική Συνέλευση.
Β. Οι συνεταίροι υποχρεούνται:
α) Να σέβονται τους νόμους, το καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς του Συνεταιρισμού και τις αποφάσεις των συνεταιριστικών οργάνων.
β) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
γ) Να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφή και κάθε τακτική ή έκτακτη εισφορά που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ή επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Να μην εκχωρούν μέρος ή το σύνολο των εισπραττομένων αμοιβών και δικαιωμάτων σε χρήστες και γενικά σε κάθε πρόσωπο που έχει συμφέρον ή θα μπορούσε υπό οποιαδήποτε αιτία να έχει συμφέρον στην εκμετάλλευση των έργων τους.
ε) Να ενημερώνουν τον Συνεταιρισμό για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων των συνεταίρων.
στ) Να ενημερώνουν γραπτώς τον Συνεταιρισμό για τα έργα που έχουν παραχθεί με οποιονδήποτε τρόπο και για τα νέα έργα τους που παράγονται μετά την ανάθεση της διαχείρισης, όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύμβαση ανάθεσης.


ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Οι επωφελούμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στο εδάφιο γ, του άρθρου 8Α του παρόντος καταστατικού και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα εδάφια α, γ, δ, ε και στ του άρθρου 8Β. .


ΑΡΘΡΟ 10
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ KAV ΤΟΥ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ
Α.1. Παύουν να είναι μέλη του Συνεταιρισμού:
α) όσοι διαγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού,
β) όσοι αποχωρούν με γραπτή δήλωση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο τρείς (3) μήνες τουλάχιστον πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης,
γ) όσοι καταγγέλλουν εμπρόθεσμα τη σύμβαση ανάθεσης. Η καταγγελία ενεργεί στο τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο έγινε, εφ' όσον από την καταγγελία μέχρι το τέλος του έτους μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών άλλως στο τέλος του επομένου ημερολογιακού έτους.
2. Όσοι παύουν να είναι μέλη του Συνεταιρισμού δικαιούνται να αναλάβουν μόνον την αξία της συνεταιριστικής τους μερίδας.
Β.1. Παύουν να είναι επωφελούμενοι του Συνεταιρισμού:
α) όσοι ζητούν την ακύρωση της εγγραφής τους ή καταγγέλλουν εμπρόθεσμα την σύμβαση ανάθεσης, κατά τα ανωτέρω,
β) όσοι διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για σπουδαίο λόγο και ιδιαίτερα για παραβίαση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος ή για λόγους που αναφέρονται ως λόγοι διαγραφής στο άρθρο 11 του παρόντος.
2. Όσοι παύσουν να είναι επωφελούμενοι δεν δικαιούνται να αναλάβουν το ποσό του δικαιώματος εγγραφής τους.


ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση δύο (2) τουλάχιστον των μελών του, δικαιούται με αιτιολογημένη απόφασή του, να διαγράφει τον συνεταίρο του οποίου η δραστηριότητα στρέφεται εναντίον των σκοπών του Συνεταιρισμού και γενικώς εκείνο το μέλος, το οποίο δεν εκπληρώνει τις οριζόμενες στο άρθρο 8 του παρόντος υποχρεώσεις του, καθώς και εκείνο το μέλος από το πρόσωπο του οποίου εξέλιπαν οι προϋποθέσεις για την εγγραφή του ως συνεταίρου, ή, η συμπεριφορά του οποίου πλήττει τα δικαιώματα άλλων δικαιούχων και να καταγγείλει την σύμβαση ανάθεσης. Κατά τα περί διαγραφής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η προσφυγή στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών. Η προσφυγή αναστέλλει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Το προσφεύγον μέλος δικαιούται να παρίσταται στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, αλλά δεν ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Συμβάσεις μεταξύ του Συνεταιρισμού και χρηστών που αφορούν σε έργα του διαγραφομένου συνεταίρου και έχουν συναφθεί πριν από την διαγραφή παραμένουν σε ισχύ και μετά από αυτήν, κατά τα οριζόμενα στην σύμβαση ανάθεσης.

 

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ
Κάθε συνεταίρος ευθύνεται εις ολόκληρο για τα χρέη του Συνεταιρισμού κατά ποσό ίσο με την ονομαστική αξία της συνεταιριστικής του μερίδας.


ΑΡΘΡΟ 13
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Α. Έσοδα του Συνεταιρισμού αποτελούν:
α) οι εισφορές των μελών (τακτικές και έκτακτες) και τα δικαιώματα εγγραφής,
β) οι κρατήσεις επί των εσόδων από δικαιώματα ή επί του εισοδήματος που προκύπτει από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης, καθώς και για την κάλυψη πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών,
γ) οι επιχορηγήσεις κρατικές, διεθνών οργανισμών και νομικών προσώπων δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου,
δ) κληρονομίες, κληροδοτήματα. δωρεές και ενισχύσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πού γίνονται δεκτές όπως ορίζει ο νόμος.
Β. Έξοδα του Συνεταιρισμού αποτελούν:
α) έξοδα λειτουργικά και διαχείρισης και ιδιαίτερα τα έξοδα για την είσπραξη, διανομή και την εν γένει προστασία των δικαιωμάτων που του έχουν ανατεθεί,
β) τα έξοδα για την διοργάνωση και τη συμμετοχή σε συνέδρια που αφορούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
γ) τα επιδόματα που παρέχονται στους συνεταίρους από το ειδικό αποθεματικό πρόνοιας του Συνεταιρισμού.


ΑΡΘΡΟ 14
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Όργανα του Συνεταιρισμού είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 15
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού κανονικώς καταρτισθείσα, κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού, εκπροσωπεί την ολότητα των μελών του Συνεταιρισμού και οι αποφάσεις αυτής υποχρεώνουν όλα και αυτά ακόμη τα απόντα ή διαφωνούντα μέλη.
2. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού είναι η μόνη αποκλειστικά αρμόδια ν' αποφασίζει για:
α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού του Συνεταιρισμού, μεταξύ των οποίων και η αύξηση του κεφαλαίου.
β) Την έγκριση της εισδοχής νέων συνεταίρων, την προσφυγή κατά απορριφθείσης από το Διοικητικό Συμβούλιο αίτησης εγγραφής ως μέλους, καθώς και την προσφυγή κατά διαγραφής μέλους.
γ) Τον τρόπο διανομής των δικαιωμάτων και την έγκριση του Κανονισμού Διανομής για τα εισπραττόμενα δικαιώματα και για την αμοιβή του άρθρου 18 του ν. 2121/1993.
δ) Την έγκριση της σύμβασης ανάθεσης, του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.
ε) Την εκλογή, την παύση και την απαλλαγή κάθε ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.
στ) Την παράταση της διάρκειας, τη διάλυση και την αναβίωση του Συνεταιρισμού.
ζ) Τις βασικές αρχές για τη χρήση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν, καθώς και την χρήση ανά περίπτωση των ποσών αυτών.
η) Την επενδυτική πολιτική για τα έσοδα από τα δικαιώματα και για τα έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 17 § 4 και 19 § 7 του ν. 4481/2017.
θ) Τις κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4481/2017.
ι) Την χρήση των εσόδων από τα δικαιώματα και των εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα ως προς τον τρόπο, τον χρόνο ή οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια.
ια) Τη συμμετοχή σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης ή και Προστασίας ή σε άλλο συναφές νομικό πρόσωπο, την αποχώρηση από αυτά, καθώς και την έγκριση συγχωνεύσεων και συμμαχιών, σύστασης θυγατρικών και εξαγοράς άλλων οντοτήτων ή απόκτησης μετοχών ή δικαιωμάτων σε άλλες οντότητες.
ιβ) Τον διορισμό και την απομάκρυνση των ορκωτών ελεγκτών και την έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαφάνειας.
ιγ) Την επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.
ιδ) Τον σχηματισμό αποθεματικού πρόνοιας και άλλων ειδικών και έκτακτων αποθεματικών.
ιε) Την κατάρτιση των κατά το άρθρο 14 του ν. 4481/2017 όρων σχετικά με τη χορήγηση αδειών μη εμπορικής χρήσης των δικαιωμάτων των μελών.
ιστ) Την έγκριση οποιασδήποτε κτήσης, πώλησης ή υποθήκευσης ακινήτων, καθώς και λήψης και χορήγησης δανείων ή παροχής ασφάλειας για δάνεια.
ιζ) Για οποιοδήποτε επιπλέον ζήτημα που προβλέπεται στον Νόμο ή στο καταστατικό .


ΑΡΘΡΟ 16
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού προσκαλούμενη πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα του Συνεταιρισμού ή οπουδήποτε αλλού στην Αττική ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, τακτικώς μεν άπαξ του έτους προς έγκριση της οικονομικής κατάστασης και των πεπραγμένων της χρήσης που έληξε και εντός το πολύ έξι (6) μηνών από την λήξη αυτής, εκτάκτως δε οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο, ή εφ' όσον ζητήσουν τούτο μέλη εκπροσωπούντα τα τέσσερα δέκατα (4/10) του όλου αριθμού των μελών του Συνεταιρισμού, ή το Εποπτικό Συμβούλιο, ορίζοντας συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.
2. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης των συνεταίρων ή του Εποπτικού Συμβουλίου, την σύγκληση διατάζει το Ειρηνοδικείο κατόπιν σχετικής αίτησης τους, εκτός αν το δικαστήριο αυτό κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και ώρα της συνεδρίασης, όπως και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της έδρας του Συνεταιρισμού και γνωστοποιείται με επιστολή ή με ηλεκτρονικά μέσα προς ένα έκαστο των μελών δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της οριζόμενης για την συνεδρίαση.
4. Η πρόσκληση των επαναληπτικών συνεδριάσεων, μετά από επελθούσα αναγκαστική ματαίωση της πρώτης συνεδρίασης, τοιχοκολλάται κατά τ' ανωτέρω, πέντε (5) τουλάχιστον πλήξεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την επαναληπτική συνεδρίαση· και γνωστοποιείται με επιστολή ή με ηλεκτρονικά μέσα προς ένα έκαστο των μελών προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών.
5. Η μη τήρηση των ανωτέρω δεν επάγεται ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, εφ’ όσον κατά την συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού. Επίσης εάν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού και κανένα δεν έχει αντίρρηση, η Γενική Συνέλευση εγκύρως αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα εκτός ημερησίας διάταξης.
6. Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού παρίσταται και μετέχει στην Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, τα δε νομικά πρόσωπα-μέλη του Συνεταιρισμού παρίστανται και μετέχουν με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, ο οποίος επί πλέον θα πρέπει να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του μέλους ή να μετέχει στη Διοίκηση του μέλους του Συνεταιρισμού.


ΑΡΘΡΟ 17
1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέλη εκπροσωπούντο τα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών.
2. Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε δέκα (10) πλήρεις ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλουμένη προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά την συνεδρίαση αυτήν η επαναληπτική Συνέλευση, λογίζεται ότι έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν αντιπροσωπεύονται κατ’ αυτήν μέλη εκπροσωπούντα το ήμισυ τουλάχιστον του όλου αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών.
3. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας της προηγουμένης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε δέκα (10) πλήρεις ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης 1ης επαναληπτικής συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Κατά τη συνεδρίαση αυτή η επαναληπτική Συνέλευση λογίζεται ότι έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσαδήποτε και αν είναι τα κατ' αυτήν αντιπροσωπευόμενα μέλη.
4. Μέχρι να ελεγχθεί και επικυρωθεί από τους συνελθόντες ο κατάλογος των δικαιούμενων να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μελών του Συνεταιρισμού και καταρτιστεί αυτή νομίμως, προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτου δε κωλυομένου ένας από τους Αντιπροέδρους και τούτων κωλυομένων ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζων έναν Γραμματέα. Μετά τον καταρτισμό της, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο και ένα Γραμματέα από τους παρόντες συνεταίρους. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν ομοφώνως η Συνέλευση αποφασίσει άλλως. Ο εκλεγείς κατ’ αυτόν τον τρόπο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης περί των οποίων κρατούνται από τον Γραμματέα πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο τιτλοφορούμενο “Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού", τα οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας.
5. Στα πρακτικά κάθε Συνέλευσης καταχωρείται και ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετάσχουν σ’ αυτήν μελών του Συνεταιρισμού και των εκπροσώπων αυτών.
6. Μετά από αίτηση μέλους ή Εκπροσώπου μέλους του Συνεταιρισμού καταχωρείται στα πρακτικά περίληψη της γνώμης που διατύπωσε κατά τη Συνέλευση.
7. Τα προσαγόμενα ενώπιον Δικαστηρίων, άλλων αρχών, ή αλλού αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά αυτά, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή έναν από τους Αντιπροέδρους και τον Γραμματέα.
8. Κάθε μέλος του Συνεταιρισμού έχει μία ψήφο.
9. Με εξαίρεση τη τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού, την διαγραφή συνεταίρου, την παράταση της διαρκείας του Συνεταιρισμού, την ανάκληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την τροποποίηση του Κανονισμού Διανομής, όπου απαιτείται η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών του Συνεταιρισμού και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, οι αποφάσεις των Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών και δια μυστικής ψηφοφορίας.
10. Τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν για τις αποφάσεις που αφορούν στην απαλλαγή από την ευθύνη τους.
11. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί έως και δύο (2) μέλη του Συνεταιρισμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο ορισμός αυτός δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων, εφ' όσον καταθέσει σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε πληρεξουσιότητα ισχύει για μία (1) μόνο Γενική Συνέλευση των μελών. Ο πληρεξούσιος έχει τα ίδια δικαιώματα στη Γενική Συνέλευση των μελών με εκείνα του μέλους που τον ορίζει και ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του.
12. Στην περίπτωση αρχαιρεσιών για το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο οι υποψηφιότητες για τα πιο πάνω όργανα κατατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην προσωρινή διοικούσα επιτροπή τρεις (3) ημέρες πριν από την εκλογική Γενική Συνέλευση.
13. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των υποψηφιοτήτων εντός μίας (1) ημέρας από την κατάθεση των υποψηφιοτήτων. Οι προϋποθέσεις για την κατάθεση υποψηφιότητας κρίνονται σύμφωνα με το άρθρο του καταστατικού περί ασυμβίβαστου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην συνέλευση των αρχαιρεσιών εκλέγεται κατά πρώτον 3μελής Εφορευτική Επιτροπή με ανάταση των χειρών και σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την γνωστοποίηση των ονομάτων των υποψηφίων και την διανομή ψηφοδελτίων στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης καθώς και για την ομαλή και νόμιμη ψηφοφορία. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κάνει την καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων, ανακοινώνει τους επικρατήσαντες υποψηφίους και συντάσσει το πρακτικό εκλογής.
14. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Από το ψηφοδέλτιο αυτό εκλέγονται πέντε (5) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο (2) ως αναπληρωματικά. Κάθε συνεταίρος θέτει έως επτά σταυρούς δίπλα στο όνομα ισαρίθμων υποψηφίων της προτίμησής του.
Εκλέγονται από το ψηφοδέλτιο πέντε (5) υποψήφιοι που πήραν τους περισσότερους σταυρούς ως τακτικά μέλη και οι αμέσως επόμενοι δύο (2) ως αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι έλαβαν τον ίδιο αριθμό σταυρών, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους, την οποία ενεργεί η Εφορευτική Επιτροπή.
15. Το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγεται επίσης με ενιαίο ψηφοδέλτιο από το οποίο εκλέγονται τρείς (3) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο (2) ως αναπληρωματικά, ακολουθουμένης της ίδιας ως άνω, για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, διαδικασίας.
16. Αν ο Συνεταιρισμός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του Συνεταιρισμού και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη κατ' αναλογία των συνεταιριστικών μερίδων, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απαρτία των δύο τρίτων (2/3) και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 18
1. Ο Συνεταιρισμός διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για τριετή θητεία που μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το πολύ για έξη (6) μήνες. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
2. Στην περίπτωση νομικού προσώπου-μέλους του Συνεταιρισμού, για τον ορισμό του ως συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, πρέπει ο οριζόμενος να μετέχει του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοίκησης του μέλους του Συνεταιρισμού. Εάν ο σύμβουλος παύσει για οποιοδήποτε λόγο να μετέχει του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικήσεως του μέλους του Συνεταιρισμού στο οποίο μετείχε αυτός κατά τον χρόνο της εκλογής του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, θα εκπίπτει αυτοδικαίως της ιδιότητας του ως συμβούλου και θα αντικαθίσταται από τον κατά σειρά αναπληρωματικό σύμβουλο.


ΑΡΘΡΟ 19
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει για θητεία ίσου χρόνου με την θητεία του το Προεδρείο αυτού που αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο (2) Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Εάν επέλθει αντικατάσταση, κατά τ' ανωτέρω στο άρθρο 18 § 2 οριζόμενα, συμβούλου, ο οποίος κατείχε θέση Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία, το νεοεισερχόμενο αναπληρωματικό μέλος αναπληρώνει τον εκπεσόντα για τον υπολειπόμενο χρόνο θητείας αυτού. Το ίδιο ισχύει και εάν ο εκπεσών έπαυσε ως φυσικό πρόσωπο να είναι μέλος του Συνεταιρισμού.
2. Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα (1) απόντα Σύμβουλο και να ψηφίζει γι’ αυτόν εφ' όσον έχει εξουσιοδοτηθεί σχετικώς με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα. Σύμβουλος, ο οποίος αγνοεί την ελληνική γλώσσα, μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με διερμηνέα της προτίμησής του. Οι Σύμβουλοι δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο από τρίτα πρόσωπα, μη Συμβούλους.
3. Τον Πρόεδρο, απάντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο ένας των Αντιπροέδρων, στην περίπτωση δε απουσίας ή κωλύματος αμφοτέρων των Αντιπροέδρων, ο Γενικός Γραμματέας ή ένας Σύμβουλος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα του Συνεταιρισμού ή οπουδήποτε αλλού στην Αττική, ήθελε εκάστοτε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, τακτικώς μεν άπαξ κατά ημερολογιακό μήνα, ημέρα και ώρα που ορίζει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας και κατόπιν σχετικής γνωστοποιήσεως προς τους Συμβούλους προ τριών (3) τουλάχιστον εργασίμων ημερών, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας ήθελε κρίνει αναγκαία την σύγκληση ή ζητήσουν αυτή τουλάχιστον τρείς (3) Σύμβουλοι, οπότε ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής αυτού είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών το αργότερο.


ΑΡΘΡΟ 20
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τρεις (3) σύμβουλοι. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τους παρόντες συμβούλους ο Προεδρεύων της συνεδριάσεως.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου.
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια των σχετικών πρακτικών και καταχωρούνται στο τηρούμενο για το σκοπό αυτό βιβλίο, υπογράφονται δε από τον Προεδρεύοντα, τον Γραμματέα και τους παρισταμένους συμβούλους.
4. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να απαιτήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εφ' όσον διαφωνεί προς τη λαμβανομένη απόφαση.
5. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρώνεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.


ΑΡΘΡΟ 21
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την διοίκηση του Συνεταιρισμού και την διαχείριση της περιουσίας αυτού, ως και την εν γένει επιδίωξη των σκοπών του Συνεταιρισμού, καταρτίζοντας τη σύμβαση ανάθεσης, συνάπτοντας ατομικές και συλλογικές συμβάσεις με τους χρήστες, ορίζοντας το αμοιβολόγιο και τον Κανονισμό Διανομής, συνάπτοντας συμβάσεις αμοιβαιότητος με αλλοδαπούς οργανισμούς, προσδιορίζοντας το ποσοστό παρακράτησης για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης ή των εξόδων για πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες, το οποίο δεν μπορεί να αυξηθεί χωρίς την συναίνεση των συνεταίρων και των επωφελούμενων, παρά μόνον μετά προηγουμένη προ ενός έτους ειδοποίηση, αποδέχεται κληρονομιές, δωρεές και κληροδοτήματα, συντάσσει τον Προϋπολογισμό, Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης και γενικώς αποφασίζει για κάθε θέμα, εκτός εκείνων για τα οποία είναι αρμόδια, συμφώνως προς τον παρόν Καταστατικό και τον Νόμο, να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής, έχει δε το δικαίωμα να αναθέτει με απόφασή του σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού (συγκρότηση επιτροπών) ή και τρίτα πρόσωπα μη μέλη του, την εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού γενικώς ή για ορισμένες μόνο πράξεις, θα ορίζει δε εκάστοτε τις απαιτούμενες υπογραφές δια των οποίων θα δεσμεύεται ο Συνεταιρισμός.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Συνεταιρισμού στο οποίο περιλαμβάνεται ένας (1) Γενικός Διευθυντής και ενδεχομένως ένας (1) Οικονομικός Διευθυντής, καθορίζοντας με απόφασή του και τις αρμοδιότητες τους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει εκάστοτε το ύψος του ποσού εγγραφής νέων μελών του Συνεταιρισμού, ως και της ετήσιας εισφοράς αυτών αναλόγως των κατά το λήξαν έτος πραγματοποιηθεισών δαπανών και των προβλέψεων των δαπανών της επόμενης χρήσης.


ΑΡΘΡΟ 22
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και εκείνα του Εποπτικού Συμβουλίου δεν μπορούν:
α) να είναι ιδιοκτήτες, διαχειριστές, διευθυντές ή διευθυντικά στελέχη σε οργανισμούς ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης,
β) να συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με οποιαδήποτε μόνιμη συνεργασία με τους ανωτέρω αναφερόμενους οργανισμούς,
γ) να ασκούν ανάλογες αρμοδιότητες σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή και σε υπηρεσίες του Δημοσίου, εφόσον υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν τα συμφέροντά τους αντιμέτωπα με αυτά του Συνεταιρισμού.
Όποιοι αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα κατά τη διάρκεια της θητείας τους εκπίπτουν των συνεταιριστικών τους αξιωμάτων. Εκπίπτουν επίσης των αξιωμάτων τους, όποιοι καταδικασθούν για διαχειριστικές ατασθαλίες εις βάρος του Συνεταιρισμού ή παραβιάσουν τις διατάξεις του άρθρου 66 του νόμου 2121/1993 ή τις διατάξεις των εδαφίων α και δ του άρθρου 8Β του παρόντος Καταστατικού. Όσοι κατηγορηθούν για παρόμοια αδικήματα μπορούν να ανακληθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συνέρχεται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό και αποφασίζει με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στην § 9 του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού.


ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 23
1. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για τριετή θητεία, δυναμένη να παραταθεί επί εξάμηνο μόνον, για την εκλογή νέου Εποπτικού Συμβουλίου.
2. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή γενικός διευθυντής ή διευθυντής δεν μπορεί να μετέχει στο εποπτικό συμβούλιο. Απαγορεύεται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής ή διευθυντής να είναι σύζυγοι ή να έχουν μεταξύ τους οποιαδήποτε συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού με τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών μπορεί τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου να απαλλάσσονται της ευθύνης τους.
3. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως και έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες: α) παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μελών και ιδίως, των αρμοδιοτήτων που παρατίθενται στις περιπτώσεις γ, η, θ και ι του άρθρου 15 § 2 του παρόντος καταστατικού, β) παρακολουθεί τις δραστηριότητες και την εκτέλεση των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του γενικού διευθυντή ή και των διευθυντών, εφόσον έχει διορισθεί γενικός διευθυντής ή και διευθυντές, καθώς, επίσης, και των προσώπων εκείνων στα οποία έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες, γ) διαχειρίζεται τις πιθανές περιπτώσεις που μπορεί να επηρεάσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επίτευξη των στόχων του Συνεταιρισμού (πολιτική για τη διαχείριση κινδύνου), ε) εγκρίνει οποιασδήποτε κτήση, πώληση ή υποθήκευση ακινήτων, καθώς και την λήψη και χορήγηση δανείων ή η παροχή ασφάλειας για δάνεια, διενέργει λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο, για τη διενέργεια του οποίου μπορεί να διορίσει έως τρείς ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες
Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να ζητά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον γενικό διευθυντή ή από τους διευθυντές να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του Συνεταιρισμού και εν γένει να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Το Εποπτικό Συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή παρατυπίες ως προς την διαχείριση, υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωσή τους και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.
4. Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση επί του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και έκθεση σχετικά με την άσκηση των εξουσιών του, την οποία και καταθέτει άπαξ ετησίως στη Γενική Συνέλευση. Η έκθεση μαζί με τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης πρέπει να είναι στη διάθεση των συνεταίρων δεκαπέντε ημέρες (15) πριν την συνεδρίαση.
5. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα.
6. Κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μελών, ετήσια ατομική δήλωση σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 31 § 2 εδ. 3 του ν. 4481/2017.


ΑΡΘΡΟ 24
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ
Ως διαχειριστικό έτος ορίζεται το ημερολογιακό έτος. Ειδικά η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από την παροχή άδειας λειτουργίας του Συνεταιρισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους.


ΑΡΘΡΟ 25
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
1. Για τον σχηματισμό του αποθεματικού παρακρατείται το 1/10 επί των καθαρών εσόδων της κάθε χρήσης, εκτός εάν το ύψος του έχει εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για το σχηματισμό ειδικών και έκτακτων αποθεματικών.


ΑΡΘΡΟ 26
ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥN TΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει και τροποποιεί τον προτεινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, Κανονισμό Διανομής.
2. Το προϊόν της διαχείρισης διανέμεται κατ' αρχήν σύμφωνα με το ποσοστό της συμμετοχής κάθε έργου σ' αυτό το προϊόν.
3. Αποκλίσεις από αυτή την αρχή επιτρέπονται αφ’ ενός μεν για λόγους ίσης και/ή δίκαιης μεταχείρισης, αφ' ετέρου δε εάν η πραγματική χρήση κάθε έργου ή ο αριθμός των δικαιούχων για κάθε χρήση του έργου δεν μπορεί να υπολογισθεί ή για τον υπολογισμό του απαιτείται δυσανάλογη εργασία. Ακόμα όμως και σ' αυτές τις περιπτώσεις η διανομή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια.
4. Η διανομή μεταξύ συνδικαιούχων επί του ιδίου έργου διενεργείται με βάση την μεταξύ τους συμφωνία που θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Συνεταιρισμό, όπως ορίζει η σύμβαση ανάθεσης. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, η διανομή στηρίζεται στην αρχή της αριθμητικής ισότητας.


ΑΡΘΡΟ 27
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:
α) αν τα μέλη μειωθούν κάτω των δέκα (10),
β) όταν λήξει ο κατά το παρόν καταστατικό ή ο μετά από σχετική παράταση χρόνος διάρκειας του και δεν αποφασίσθηκε περαιτέρω παράταση από τη Γενική Συνέλευση,
γ) αν αποφασίσει σχετικά η Γενική Συνέλευση,
δ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.1667/86


ΑΡΘΡΟ 28
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Στην περίπτωση διαλύσεως ο Συνεταιρισμός τίθεται υπό εκκαθάριση και θα θεωρείται ότι υπάρχει μόνο για τον σκοπό αυτόν. Η εκκαθάριση διενεργείται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του Συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο διανέμεται στους συνεταίρους σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής.


ΑΡΘΡΟ 29
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 29 άρθρα, εγκρίθηκε από την υπ. αριθμ. 679/1996 πράξη του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών, τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4/2000 πράξη του κ. Ειρηνοδίκη Αθηνών και την από 10/10/2017 Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Το παρόν αποτελεί ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων του “ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΡΜΕΙΑΣ” της 10ης.10.2017

 

Αθήνα, 28.11.2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Βαφέας Παναγιώτης Σασλίδης

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Χαριλάου Τρικούπη 5, 6ος όροφος, γραφείο 6

Αθήνα, Αττική, 106 78

ΤΗΛ: 210 8253065

ΦΑΞ: 210 8253065