Εκτύπωση

Του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Κινηματογραφικών Έργων Συν.Πε με τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΜΕΙΑΣ»


Άρθρο 1ο
Λήξη ισχύος παλαιού Κανονισμού Διανομής
Η ισχύς του πρώτου Κανονισμού Διανομής που υπεγράφη από τους ιδρυτές του Οργανισμού την 1/2/1996 έληξε στις 31/3/1999.
Η ισχύς του δεύτερου Κανονισμού Διανομής που υπεγράφη από τους ιδρυτές του Οργανισμού την 31/3/1999 έληξε στις 31/12/2003, αλλά έκτοτε ανανεωνόταν αυτόματα κάθε τριετία.


Άρθρο 2ο
Διάρκεια ισχύος νέου Κανονισμού Διανομής
Ο νέος Κανονισμός Διανομής θα ισχύει από 4/5/2015 έως 4/5/2018 εφόσον μια έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού συγκαλούμενη νομίμως σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, δεν αποφασίσει νέα τροποποίησή του, η ισχύς του Κανονισμού αυτού θα ανανεώνεται αυτόματα για μια πρόσθετη τριετία και τούτο εις το διηνεκές μέχρι τη νόμιμη τροποποίησή του.

 

Άρθρο 3ο
Διάθεση εσόδων
Τα εισπραττόμενα από τον Οργανισμό έσοδα θα διατίθενται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
A. Από το σύνολο των εσόδων του Οργανισμού θα παρακρατούνται
1) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) που θα αποδίδεται σύμφωνα με το νόμο στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι). Εάν το ποσοστό αυτό μελλοντικά αυξηθεί ή μειωθεί (ύστερα από διοικητική απόφαση) η διαφοροποίηση αυτή προς τα πάνω ή προς τα κάτω θα περάσει εξ ολοκλήρου στο ποσοστό 25% για την κάλυψη των εξόδων του Οργανισμού.
2) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για τη διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμού
3) Ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) για το Ταμείο Αρωγής του Συνεταιρισμού και
4) Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και ανάπτυξης του Οργανισμού. Ειδικά ως προς το ποσοστό αυτό, και εφ’ όσον μελλοντικά, κατ’ εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η κάλυψη των πιο πάνω εξόδων του Οργανισμού θα είναι δυνατή με παρακράτηση μικρότερου ποσοστού, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση των δυο τρίτων (2/3) των μελών του θα μπορεί να μειώσει (όχι όμως και να αυξήσει) το πιο πάνω ποσοστό (25%), χωρίς αυτό να θεωρείται τροποποίηση του Κανονισμού και συνεπώς χωρίς να υπάρχει ανάγκη έγκρισης από έκτακτη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση μιας ενδεχόμενης, όπως πιο πάνω, μείωσης ποσοστού, η μείωση αυτή θα μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στα διανεμόμενα έσοδα της επόμενης παραγράφου (Β) του παρόντος άρθρου και θα κατανέμεται εξ ίσου και στις δυο περιπτώσεις (1) και (2).
B. Από το σύνολο των εσόδων του Οργανισμού θα διανέμεται:
1) Από το σύνολο των προς διανομή εσόδων του Οργανισμού θα κατανέμεται 100 ευρώ προς όλους τους συνεταίρους ανεξαρτήτως των ταινιών που έχουν παράγει
2)Το υπόλοιπο ποσό προς διανομή να κατανέμεται κατ’ αναλογία με τον αριθμό των κινηματογραφικών ταινιών που έχει παράγει κάθε συνεταίρος. Ειδικώτερα, κάθε ταινία θα λαμβάνει δέκα (10) μονάδες βάσης, οι οποίες θα αντιστοιχούν σε δέκα (10) ευρώ. Αν για παράδειγμα ένας συνεταίρος έχει στο ενεργητικό του πέντε ταινίες μεγάλου μήκους, θα λαμβάνει 100 και επί πλέον 50 ευρώ που αντιστοιχούν στις 50 μονάδες βάσης από τις πέντε ταινίες. Στο σύνολο δηλαδή θα λαμβάνει 150 ευρώ

 

Άρθρο 4ο
Καθορισμός αριθμού μονάδων
Ο καθορισμός του αριθμού μονάδων βάσης που αναλογεί σε κάθε κινηματογραφικό έργο μεγάλου μήκους γίνεται με βάση το άρθρο 3 παραγράφους Β 2.

 

Άρθρο 5ο
Τελικές διατάξεις
1) Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδίκαση των οσωνδήποτε μονάδων βάσης σε οποιαδήποτε ταινία είναι η (εντός των καθοριζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο προθεσμιών) παράδοση στις υπηρεσίες του Οργανισμού επικυρωμένων αντιγράφων των σχετικών νόμιμων παραστατικών (συμβάσεις, τιμολόγια, εκκαθαρίσεις κλπ)
2) Η διανομή των εσόδων προς τους συνεταίρους και επωφελουμένους θα γίνεται στα πιο σύντομα δυνατά διαστήματα και το αργότερο στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου που είναι η 31/12 κάθε έτους.
3) Κάθε τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού μπορεί να γίνει μόνο κατά το προβλεπόμενο από το Καταστατικό του Οργανισμού και το Νόμο, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Χαριλάου Τρικούπη 5, 6ος όροφος, γραφείο 6

Αθήνα, Αττική, 106 78

ΤΗΛ: 210 8253065

ΦΑΞ: 210 8253065