Εκτύπωση

Του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παραγωγών Κινηματογραφικών Έργων Συν.Πε με τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΜΕΙΑΣ»

Άρθρο 1ο
Λήξη ισχύος παλαιού Κανονισμού Διανομής
Η ισχύς του πρώτου Κανονισμού Διανομής που υπεγράφη από τους ιδρυτές του Οργανισμού την 1/2/1996 λήγει στις 31/3/1999.

Άρθρο 2ο
Διάρκεια ισχύος νέου Κανονισμού Διανομής
Ο νέος Κανονισμός Διανομής θα ισχύει από 31/3/1999 και θα λήγει στις 31/12/2003. εφόσον μια έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού συγκαλούμενη νομίμως σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, δεν αποφασίσει νέα τροποποίησή του, η ισχύς του Κανονισμού αυτού θα ανανεώνεται αυτόματα για μια πρόσθετη τριετία και τούτο εις το διηνεκές μέχρι τη νόμιμη τροποποίησή του.

Άρθρο 3ο
Διάθεση εσόδων
Τα εισπραττόμενα από τον Οργανισμό έσοδα θα διατίθενται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

A. Από το σύνολο των εσόδων του Οργανισμού θα παρακρατούνται
1) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) που θα αποδίδεται σύμφωνα με το νόμο στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι). Εάν το ποσοστό αυτό μελλοντικά αυξηθεί ή μειωθεί (ύστερα από διοικητική απόφαση) η διαφοροποίηση αυτή προς τα πάνω ή προς τα κάτω θα περάσει εξ ολοκλήρου στο ποσοστό 25% για την κάλυψη των εξόδων του Οργανισμού.
2) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για τη διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμού
3) Ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) για το Ταμείο Αρωγής του Συνεταιρισμού και
4) Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και ανάπτυξης του Οργανισμού. Ειδικά ως προς το ποσοστό αυτό, και εφ’ όσον μελλοντικά, κατ’ εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η κάλυψη των πιο πάνω εξόδων του Οργανισμού θα είναι δυνατή με παρακράτηση μικρότερου ποσοστού, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση των δυο τρίτων (2/3) των μελών του θα μπορεί να μειώσει (όχι όμως και να αυξήσει) το πιο πάνω ποσοστό (25%), χωρίς αυτό να θεωρείται τροποποίηση του Κανονισμού και συνεπώς χωρίς να υπάρχει ανάγκη έγκρισης από έκτακτη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση μιας ενδεχόμενης, όπως πιο πάνω, μείωσης ποσοστού, η μείωση αυτή θα μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στα διανεμόμενα έσοδα της επόμενης παραγράφου (Β) του παρόντος άρθρου και θα κατανέμεται εξ ίσου και στις δυο περιπτώσεις (1) και (2).

B. Από το σύνολο των εσόδων του Οργανισμού θα διανέμεται:
1) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) σε όλους τους συνεταίρους και επωφελουμένους, κατ’ αναλογία του αριθμού των έργων κάθε συνεταίρου ή επωφελουμένου σε σχέση με το σύνολο των έργων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός.
2) Το υπόλοιπο τριάντα επτά τοις εκατό (37%) του συνόλου των εσόδων του Οργανισμού, θα αποδίδεται στους συνεταίρους και επωφελουμένους κατ’ αναλογία του αριθμού μονάδων βάσης που θα συγκεντρώνει κάθε έργο με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο αμέσως επόμενο άρθρο 4 και σε σχέση με το σύνολο των έργων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός.

Άρθρο 4ο
Καθορισμός αριθμού μονάδων
Ο καθορισμός του αριθμού μονάδων βάσης που αναλογεί σε κάθε κινηματογραφική ή τηλεοπτική προβολή, καθώς και στη διανομή ενός έργου με άλλους υλικούς φορείς (VHS, DVD κλπ) γίνεται με βάση τον πιο κάτω πίνακα:

 

 

Μονάδες Βάσης

  1. Μια (1) ημέρα προβολής σε κινηματογραφική αίθουσα είτε του εμπορικού είτε του παράλληλου κυκλώματος (προβολές κινηματογραφικών λεσχών, προβολές για μαθητές σχολείων κλπ)

 1

  1. Μια (1) εβδομάδα προβολής σε κινηματογραφική αίθουσα

7

  1. Μια (1) μετάδοση ταινίας από εθνικό τηλεοπτικό δίαυλο

140

  1. Μια (1) μετάδοση ταινίας από εθνικό τηλεοπτικό δίαυλο σε μορφή μίνι σειράς και ανεξαρτήτως αριθμού επεισοδίων

140

  1. Διανομή μιας ταινίας σε VHS οποιουδήποτε τύπου (απλό, super, ψηφιακό κλπ) ή/και σε βιντεοδίσκους κάθε μορφής (VIDEO DISK, DVD κλπ) και εφόσον αποδεδειγμένα έχει κυκλοφορήσει η ταινία σε αυτή τη μορφή στην αγορά, για κάθε ημερολογιακό έτος ισχύος του σχετικού συμβολαίου

280

  1. Διανομή μιας ταινίας σε DVD ή Video με συμβόλαιο sell through ή/και commercial, εφ’ άπαξ για το ημερολογιακό έτος πραγματοποίησης του σχετικού συμβολαίου

280

Άρθρο 5ο
Τελικές διατάξεις

1) Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδίκαση των οσωνδήποτε μονάδων βάσης σε οποιαδήποτε ταινία είναι η (εντός των καθοριζομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο προθεσμιών) παράδοση στις υπηρεσίες του Οργανισμού επικυρωμένων αντιγράφων των σχετικών νόμιμων παραστατικών (συμβάσεις, τιμολόγια, εκκαθαρίσεις κλπ)
2) Η διανομή των εσόδων προς τους συνεταίρους και επωφελουμένους θα γίνεται στα πιο σύντομα δυνατά διαστήματα και το αργότερο στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου που είναι η 31/12 κάθε έτους.
3) Κάθε τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού μπορεί να γίνει μόνο κατά το προβλεπόμενο από το Καταστατικό του Οργανισμού και το Νόμο, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 2 του παρόντος Κανονισμού.